Short Training Senior (sans poches) - 204924 - XXL